Máis de 55.000 galegas poden reclamar o IRPF da prestación de maternidade

O Supremo falla que estas axudas están exentas do imposto contra o criterio de Facenda

Carrito de bebé. INTERNET
photo_camera O importe das axudas por maternidade sumou 218 millóns en Galicia entre 2014 e 2017. AEP

A Axencia Tributaria terá que deixar exentas do pago do IRPF as prestacións de maternidade que abona a Seguridade Social durante as 16 semanas que dura a baixa por ter un fillo. E non só iso: quen a cobraron nos últimos catro anos —entre 2014 e 2017— teñen dereito a recuperar o diñeiro que abonaron por ela ao fisco, a condición de que non lles foi devolto. E é que o Tribunal Superior ha ditaminado que os perceptores non teñen que tributar por esa axuda, na súa maioría mulleres e tamén homes que gozaron do período cedido pola muller. Gabia así a controversia ao redor desta prestación.

¿A QUEN AFECTA ESTE FALLO?
A sentenza coñecida este venres abre a porta a que as 55.839 galegas que, atopándose traballando, obtiveron a prestación por maternidade de 2014 en diante poidan reclamar o que lles retivo Facenda e non lles foi devolto no seu momento, ás que se suman os 1.289 pais que asumiron a baixa que correspondía á muller. No caso concreto da provincia de Lugo son 5.996 mulleres e 128 homes, segundo datos recompilados polos técnicos do Ministerio de Facenda (Gestha) a partir da estatística da Seguridade Social.

¿Por que ese límite temporal? A razón é que o dereito dos contribuíntes a solicitar unha rectificación da declaración da renda prescribe aos catros anos. Os beneficiarios en 2013 ou anos anteriores só poderán recuperar o que no seu día tributaron pola axuda se teñen activo un procedemento xudicial para recuperar ese diñeiro. E é que os xuíces deberán aplicar o fallo do Supremo. En todo caso, a organización de consumidores Ocu avanzou onte que estuda a posibilidade de reclamar "por enriquecemento inxusto e solicitar a devolución do IRPF das prestacións que se percibiron desde 2007 a 2013".

A partir de aí e a modo de exemplo, unha nai que cobrou a prestación en 2014 e pagou por ela na declaración presentada ao ano seguinte, ten ata o próximo 31 de decembro para solicitar a devolución. Se tributou en 2016 ten ata finais do ano que vén, e así sucesivamente. ¿E que ocorre no caso das nais que non presentaron a declaración por non estar obrigadas? Que poden facelo agora se, tras a exención ordenada polo Supremo, "resúltalles algunha cantidade a devolver", explican desde Gestha.

En cando aos proxenitores que perciban a prestación ao longo deste ano, o previsible é que xa queden exentos de contribuír co fisco por esa axuda ao asumir a Axencia Tributaria o ditame.

¿CÓMO RECUPERAR O DIÑEIRO?
Para solicitar a corrección da declaración do ano en que se cobrou a prestación e a devolución dos ingresos indebidos, as nais e pais deberán presentar ante a Axencia Tributaria un escrito de solicitude de rectificación da autoliquidación do IRPF. Tamén terán que achegar unha fotocopia da declaración e dos datos fiscais do exercicio. Esa é a vía máis sinxela a falta de coñecer se Facenda impulsará unha fórmula para canalizar as reclamacións.

Respecto diso, desde Gestha piden habilitar un procedemento online que facilite o proceso, que sexa "sinxelo e áxil e que permita modificar de forma intuitiva as declaracións da renda dos anos nos que se abonaron devanditas prestacións".

¿PODE SER LONGA A ESPERA?
A Administración dispón de seis meses para resolver as solicitudes recibidas e este venres xa garantiu que tomará en consideración "" a sentenza á hora de dar resposta. En todo caso, se a Axencia Tributaria rexeita a petición, o contribuínte podería acudir ao Tribunal Económico Administrativo rexional e despois á vía xudicial.

¿CANTO SE PODE RECUPERAR?
A contía a devolver pode variar bastante segundo o importe da prestación recibida e o tipo marxinal aplicado ao resto de ingresos de contribuínte. Por exemplo, para unha prestación de 5.681 euros en 2015, o reintegro oscilaría entre 1.000 e 2.600 euros en función do caso, segundo cálculos da Ocu.

O importe total pagado en Galicia por estas prestacións entre 2014 e 2017 é de 218,3 millóns, apenas o 4,7% da contía do conxunto de España, onde o fallo do Supremo pode beneficiar a algo máis dun millón de nais.

¿QUE DITA EXACTAMENTE O TS?
A sentenza enterrará as discrepancias xurídicas sobre a tributación desta prestación, que o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid considerou que debía estar exenta do IRPF mentres outros como o de Andalucía ou Castela e León fallaron o contrario.

No caso madrileño, o tribunal ordenou a Facenda devolver o pagado por unha nai en 2013, pero o avogado do Estado recorreu ao Supremo alegando que a función da prestación é substituír nóminas, que si tributan. Expuxo, ademais, que non se pode estender ás prestacións por maternidade da Seguridade Social a exención que a Lei do IRPF si fixa para as prestacións por maternidade cando proceden das comunidades ou entidades locais. O Supremo rexeita estes argumentos.

Comentarios