O Banco de España pide que estar en Erte poida ser compatible con outro traballo

Sinala que a mobilidade dos empregados máis prexudicados pola crise do coronavirus é en xeral escasa
Proc/JFIF/EFE-Calidad:Excelente
photo_camera O gobernador do Banco de España, Pablo Hernández de Cos. EFE

O Banco de España cre que a política económica debería favorecer a formación dos traballadores afectados por Erte e, nalgúns casos e baixo determinadas condicións, permitir compaxinar esa situación co traballo noutros sectores ou empresas.

No seu informe anual publicado ese martes, centrado na análise da crise do coronavirus, a entidade incide en que existe unha notable incerteza sobre a porcentaxe de empregados en Erte (case 2 millóns a peche de xuño) que acabará recuperando o seu emprego.

Sinala que a mobilidade dos empregados máis prexudicados pola crise é en xeral escasa, especialmente na hostalería e o comercio, e que conviría non atrasar un posible reasignación de traballadores en previsión dun eventual repunte da destrución de emprego nos próximos meses.

Respecto diso recorda que tras a crise de 2008 os máis prexudicados foron os traballadores do sector da construción e que en 2013 máis da metade dos que quedaron sen emprego permanecían desocupados e só un 23 % conseguira traballo noutra rama de actividade.

A xuízo da entidade, a evolución dos Erte dependerá non só dos seus vantaxes económicas, senón tamén do desenvolvemento da crise sanitaria e da capacidade de crecemento e adaptación á nova contorna de cada sector e cada empresa, situación na que parten con vantaxe as ramas de manufacturas e as empresas de maior tamaño.

Á deterioración persistente que esta crise podería causar ao mercado laboral, súmase o dano sobre o tecido empresarial, para o que o Banco de España cre que habería que considerar medidas a curto prazo como o pago inmediato das devolucións do IVE ou dos saldos pendentes a provedores por parte das Administracións Públicas, así como novos programas de liquidez vinculados ao cobro da débeda dos seus clientes ou aos gastos fixos da súa actividade comercial.

Estratexia a medio prazo

Unha vez superada a crise, a entidade insiste en reclamar unha estratexia de crecemento integral a medio prazo, ambiciosa e sustentada en amplos consensos, cuxo deseño considera urxente.

Fai fincapé en que as vulnerabilidades que mantiña a economía española a finais de 2019 condicionaron a resposta á crise e a magnitude da recesión, ao non haberse corrixido o desequilibrio nas contas públicas, a temporalidade do mercado laboral, a escasa produtividade ou a elevada desigualdade, e ao non haberse dado solución tampouco ao envellecemento da poboación ou ao pouco marxe do sistema fiscal.

Para reducir o déficit avoga por un plan plurianual que vincule a todas as administracións e para aumentar a marxe fiscal incide en redefinir a cesta de impostos, limitando os tipos reducidos de IVE e o elevado nivel de beneficios fiscais, así como mellorando a eficiencia do gasto.

Sobre as figuras impositivas en tramitación (impostos dixital e financeiro) di que sería conveniente que se coordinasen a nivel internacional, nun contexto no que algunhas bases impoñibles poden desprazarse cunha relativa facilidade entre xurisdicións.

Baixa produtividade

Para o Banco de España o baixo crecemento da produtividade é o principal factor determinante do modesto crecemento potencial da economía española, o que se explica polo reducido tamaño das empresas e por menores niveles media de capital humano e de capital tecnolóxico que outras economías da nosa contorna.

As trabas á unidade de mercado e a regulación que obriga ás empresas de máis de 50 empregados a constituír un comité de empresa, a pagar o IVE cunha frecuencia mensual, a non poder presentar as contas en formato abreviado ou a contratar a un auditor de contas conduce a un número anormalmente elevado de empresas xusto por baixo de devandito limiar.

Ademais de eliminar barreiras regulatorias, a entidade aconsella reforzar o apoio á innovación e reformular o deseño institucional do sistema educativo, que inclúa unha revisión profunda do contido do currículo e do propio sistema de aprendizaxe. 

Comentarios