Compaxinar a prestación do paro cun traballo: quen, como e as contías

Será posible desde o 1 de abril de 2025 a partir do noveno mes de desemprego, segundo o real decreto lei publicado no Boletín Oficial do Estado. A axuda será máis alta canto menos tempo leve sen traballo.
Entrada de una oficina de empleo en Madrid. Europa Press
photo_camera Entrada dunha oficina de emprego en Madrid. EUROPA PRESS

Unha das grandes novidades da reforma do sistema de protección asistencial do desemprego que este martes aprobou o Consello de Ministros como paso previo á súa chegada ao Congreso é que a partir do 1 de abril de 2025 permitirase percibir a prestación contributiva e á vez cobrar un soldo, sempre que este non supere o 375% do Iprem —fixado agora en 600 euros—, o que equivale a 2.250 euros brutos ao mes na actualidade.

Pero hai outros requisitos a cumprir para poder acollerse a esta posibilidade que se detallan no decreto lei publicado este mércores no Boletín Oficial do Estado que responde a outra pregunta: ¿cal será a contía do complemento de axuda ao emprego que as persoas que viñan cobrando a prestación poderán percibir ao atopar un posto de traballo?

¿Quen poderá compaxinar prestación e soldo?

Unha das condicións para esa compatibilización é que a empresa contratante non teña autorizado un despedimento colectivo ou un expediente de regulación temporal de emprego (Erte). Ademais, os beneficiarios non poderán ser familiares do empresario: cónxuxes, fillos, pais e demais parentes ata o segundo grao de consanguinidad ou afinidade. Tampouco poderán traballar nesa compañía nos doce meses anteriores.  

Un aspecto importante é que só se poderá recorrer ao complemento se o parado ten recoñecido un dereito de cobro superior a 12 meses, o que a día de hoxe limitaría os posibles beneficiarios desta medida a menos da metade dos que perciben a prestación.

Importe da axuda

Ademais, as dúas vías de ingresos poderanse empezar a combinar tras nove meses de desemprego, nunca antes. No décimo mes de prestación, a persoa que atope un traballo percibirá en concepto de complemento de axuda ao emprego o equivalente ao 80% do Iprem —480 euros mensuais— se a xornada é a tempo completo e entre o 60 e o 75% se é parcial, durante un máximo de 30 días.

No undécimo mes a duración pasa a un tope de 60 días, mentres no duodécimo serán 90. A partir do mes 14, ambas as vías poderán combinarse ata 180 días. Desde o mes 16, a contía baixará e oscilará entre o 15 e 60% do Iprem, en función do mes e a xornada.

En resumo, en base ao Iprem actual, que Yolanda Díaz quere actualizar, o importe da axuda oscilaría entre os 90 e os 480 euros —será máis alta para quen menos tempo leve sen emprego— durante un período que oscila entre un e seis meses. Non influirá o soldo que se cobre: unha persoa cun salario de 2.200 euros brutos terá o mesmo complemento que quen gañe 1.134 euros, que o salario mínimo actual.

Subsidio do paro

O subsidio por desemprego, que coa reforma aumenta a súa contía —se agora equivale ao 80% do Iprem ou, o que é o mesmo, 480 euros ao mes, pasará a partir do 1 de novembro a ser do 95% o primeiro medio ano de percepción (570 euros), do 90% nos seis meses seguintes e do 80% o tempo restante— tamén poderá compatibilizarse cun traballo por conta allea.

Nese caso, a contía determinarase en función da xornada laboral e do trimestre. Oscilará entre o 20 e o 80% do Iprem —de 120 a 480 euros—.

Comentarios