lunes. 29.11.2021 |
El tiempo
lunes. 29.11.2021
El tiempo

As CCAA poderán flexibilizar o máximo de 20 alumnos por clase

Una niña con mascarilla en la calle. EFE
Unha nena cunha mascariña. EFE
Sanidade e Educación presentan a guía da volta ao cole. Cada centro disporá dun protocolo que incluirá a limpeza e desinfección polo menos unha vez ao día das instalacións (e polo menos 3 no caso dos aseos) ►Deberá ventilarse entre clase e clase sempre que sexa posible

Os Ministerios de Sanidade e de Educación e Formación Profesional presentaron a guía de recomendacións con medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde para o curso 2020-21 nos centros educativos coas achegas das comunidades autónomas, na que suxiren crear "grupos estables de convivencia" de ata 20 alumnos nas etapas Infantil e Primaria sen que os escolares teñan que manter unha distancia de seguridade. 

Segundo informan ambos os departamentos, este documento ofrece un marco común que pode ser adaptado en cada comunidade autónoma e implementado segundo a realidade de cada centro educativo e do seu contexto local. 

O borrador do documento foi presentado na Conferencia Sectorial de Educación celebrada o pasado 11 de xuño para que as comunidades autónomas puidesen estudalo e facer as súas achegas e comentarios. Agora, tras recibir as suxestións de varias comunidades autónomas, ambos os Ministerios traballaron en ultimar a guía, que se enviou ás diferentes Consellerías de Educación. 

As medidas de hixiene e de prevención recomendadas establécense ao redor de catro principios básicos: limitación de contactos, medidas de prevención persoal, limpeza e ventilación e xestión dos casos, e artéllanse mediante accións transversais, como a reorganización dos centros e a comunicación. Estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica do Covid-19 así o requiren. 

DISTANCIAS NA 'VOLTA Ao COLE'. No que se refire á limitación dos contactos, ambos os dous Ministerios recordan na guía a obrigación de manter, de forma xeral, unha distancia de seguridade de 1,5 metros entre as escolares. 

A excepción será en Educación Infantil e Primaria, onde se pode optar pola alternativa de establecer "grupos estables de convivencia" de entre 15 e 20 alumnos, cuxos integrantes poderían interactuar sen necesidade de manter a distancia interpersoal, e evitando o contacto con outros grupos. Esta alternativa permitiría tamén facilitar o rastrexo en caso de contaxio. 

O texto recomenda esta opción preferentemente para alumnos de Infantil e de 1º e 2º de Primaria, dado que segundo ambos os Ministerios "a esas idades é complicado manter a distancia de seguridade". Aínda que, as Consellerías de Educación poderán flexibilizar o máximo do alumnado para formar estes grupos, sempre que a autoridade sanitaria da devandita comunidade autónoma o autorice. 

Sanidade e Educación recomendan tamén priorizar as actividades ao aire libre, graduar as entradas e saídas e as horas de recreo ou deseñar outras medidas organizativas para evitar aglomeracións e reducir ao máximo o número de desprazamentos de grupos de alumnos polo centro. 

MÁSCARA E TRANSPORTE. Entre as medidas de hixiene persoal, ademais do lavado de mans "frecuente e meticuloso", recoméndase o uso de panos desbotables e, ao tusir ou estornudar, cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 

En canto ás máscaras, o seu uso non é obrigatorio para os alumnos de Infantil. Tampouco o é para os de Primaria, sempre que estean dentro do grupo de convivencia estable, aínda que si será obrigatorio levalas cando non estean dentro deste grupo e non se poida manter a distancia de seguridade de 1,5 metros. A partir de Educación Secundaria, é obrigatorio o seu uso se non se pode manter a devandita distancia. E a partir dos 6 anos, será tamén obrigatorio o seu uso no transporte escolar. 

No caso dos profesores, a máscara tamén será obrigatoria sempre que non se poida manter a distancia de seguridade. Aínda que, os titores de Infantil e Primaria poderán prescindir delas cando se atopen dentro do seu grupo de convivencia estable. De xeito xeral, o documento recomenda o uso de máscaras de tipo hixiénico e, sempre que sexa posible, reutilizable. 

Ademais, cada centro disporá dun protocolo de limpeza que corresponda ás súas características e que incluirá a limpeza e desinfección polo menos unha vez ao día das instalacións (e polo menos 3 no caso dos aseos), cunha especial atención nas zonas comúns e superficies de contacto máis frecuente como os pomos das portas e os pasamáns. 

A guía recomenda igualmente unha ventilación frecuente, de polo menos 5 minutos (10 minutos no caso de que a sala sexa utilizada anteriormente), ao comezo da xornada, ao finalizar o día e entre clases, sempre que sexa posible. Cando as condicións meteorolóxicas e o edificio o permitan, aconséllase manter as fiestras abertas o maior tempo posible. 

GESTIÓN DOS CASOS. No caso de que unha persoa desenvolva síntomas compatibles co Covid-19, levaralla a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto á persoa con síntomas como á que quede ao seu coidado) e contactarase coa familia. 

Recoméndase chamar ao centro de saúde, ao teléfono de referencia da súa comunidade ou cidade autónoma, ou ao seu Servizo de Prevención de Riscos Laborais no caso de traballadores, e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria, deberase chamar ao 112. 

Saúde Pública será a encargada da identificación e seguimento dos contactos segundo o protocolo de vixilancia e control vixente na comunidade correspondente. E será a Comunidade Autónoma a que valorará as actuacións a seguir en caso de brote. 

As CCAA poderán flexibilizar o máximo de 20 alumnos por clase
Comentarios