El tiempo
viernes. 27.01.2023
El tiempo

Os consellos para a selectividade: máis sedes, separación e entrada gradual

Segundo día de Selectividade en Pontevedra. DAVID FREIRE
Proba de Selectividade en Pontevedra en 2019. DAVID FREIRE
A disposición das mesas terá que cumprir a distancia interpersoal de dous metros ou deberá usarse máscara hixiénica 

As recomendacións sanitarias do Ministerio de Educación para a celebración das probas de selectividade deste ano inclúen medidas de control e seguridade que van na liña das directrices xerais para frear a pandemia: manter as distancias, extremar a hixiene, controlar as aglomeracións e utilizar máscaras de protección se non se pode asegurar a separación recomendada. Está previsto que en Galicia os exames se celebren entre o 7 e o 9 de xullo.

No documento, ao que tivo acceso Europa Press, apúntase como un dos aspectos centrais a atender na comunidade galega evitar as aglomeracións e desprazamentos masivos de persoas. Así, entre as medidas propostas, o ministerio insta a ampliar o número de sedes do exame e permitir un aforamento reducido, "procurando a proximidade ao domicilio para reducir ao máximo os desprazamentos". 

A aula tamén se organizará en función dunha separación interpersoal de polo menos dous metros no lugar do exame e limparase e desinfectarase logo de cada proba. Ademais de espazos para a realización dos exames, débese ter en conta a dispoñibilidade de zonas de descanso e comida, utilizando se é posible tamén aquelas que se atopen ao aire libre. 

O ministerio chama a buscar alternativas para o alumnado en illamento

Para a celebración das probas teranse que graduar as entradas e saídas aos lugares de exame e prever as necesidades de persoal para vixilancia, control, limpeza e loxística para distribución e custodia dos exames, así como as de adquisición dos materiais de protección

O ministerio tamén recomenda que se estuden alternativas para o alumnado en illamento por Covid-19 ou en corentena por contacto estreito ou por calquera outra enfermidade que non poida presentarse á proba, "de cara a non menoscabar as súas opcións de elección de praza universitaria".

Non poderán acceder ao centro educativo persoas con síntomas compatibles con Covid-19, aquelas ás que se lles diagnosticou a enfermidade e que non finalizasen o período de illamento requirido ou as que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada.

Todos os centros terán que informar das medidas e recomendacións, colocando alertas visuais na entrada e dispoñer de carteis informativos en aulas e baños, tanto sobre a distancia mínima como a importancia da hixiene. Así mesmo, colocaranse dispensadores con preparados de base alcohólica nos accesos ao centro, aulas e baños para utilizar á entrada e á saída.

Recoméndase organizar a entrada e a saída en filas

Tanto a entrada como a saída organizarase en filas e cumprindo coa distancia de seguridade, e proponse graduar o acceso e a saída tanto do edificio como das aulas de exame. A organización da circulación de persoas e a distribución de espazos deberá modificarse cando sexa necesario, co obxectivo de garantir a posibilidade de manter as distancias de seguridade interpersoal, e limitarase o uso dos ascensores. 

O documento recolle tamén algunhas recomendacións individuais: coidar a hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa, cubrirse o nariz e a boca cun pano ao tusir e esbirrar ou empregar a parte interna do cóbado para non contaminar as mans.

Os asistentes terán que evitar tocarse os ollos, o nariz ou a boca e manter unha distancia interpersoal de dous metros. En caso de non asegurarse a distancia mínima, aconséllase o uso de máscara hixiénica, a poder ser reutilizable, a todas as persoas que accedan ao centro de exame, aínda que non se recomenda o uso de luvas. 

Os consellos para a selectividade: máis sedes, separación e entrada...
Comentarios