Todo o profesorado de 2º de bacharelato deberá incorporarse aos centros a partir do luns

Tanto alumnos como docentes estarán obrigados a usar máscaras no centro, pero poderán prescindir delas dentro da aula a condición de que se garantan as medidas de distanciamento establecidas
Mascarillas y gel desinfectante en la mesa del profesor de un aula donde se pueden observar los pupitres colocados y separados entre sí. EFE
photo_camera Máscaras e xel desinfectante na mesa do profesor dunha aula cos pupitres colocados e separados entre si. EFE

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional chamará a todo o profesorado que imparte 2º de bacharelato a incorporarse o vindeiro luns á actividade presencial nos centros galegos. A Xunta cederá ás direccións a potestade de mobilizar a máis docentes en función do que requira o cumprimento das medidas de seguridade e o número de alumnos que acuda durante o regreso voluntario ás aulas na fase II. 

Estas son algunhas das medidas incluídas no 'proxecto de protocolo de reinicio da actividade lectiva', que o departamento dirixido por Carmen Pomar abordará este mércores cos sindicatos docentes na mesa sectorial do ensino. O documento recolle moitas das instrucións e recomendacións facilitadas o venres polo Ministerio de Educación e que parten das medidas habituais de seguridade ante a covid-19, pero aplicadas ás dinámicas dos centros: distancia de dous metros ou máscara en aulas ou máscara e transporte escolar, quendas de entrada e saída, control de aforamentos, procedementos de hixiene e desinfección, entre moitos outros. 

No entanto, o borrador da Xunta establece unha serie de matizacións de cara á organización de grupos, o control do alumnado e a disposición de recursos sanitarios e humanos, que recaerán en gran medida na dirección dos centros e no profesorado chamado a traballar a partir do luns. 

O equipo directivo poderá adaptar o número de alumnos de cada grupo en función da capacidade da aula e o cumprimento das medidas de distanciamento

Ademais dos de 2º de bacharelato, os centros poderán solicitar a presencialidade de máis docentes para garantir o cumprimento das medidas de protección, que dependerá sobre todo do alumnado que acuda ás clases de reforzo a partir da fase II (a incorporación será voluntaria). 

No caso de segundos cursos de FP medio ou superior, realizarase un horario de atención presencial aos alumnos sen formación en centro de traballo e a dirección tamén terá que determinar as necesidades docentes para atender aos módulos de formación de adultos. A actividade na aula poderá ser retransmitida de forma telemática e o resto do corpo docente manterá as clases de forma online.

A atención aos alumnos poderase realizar desde o domicilio ou desde o propio centro, que de novo poderá requirir a súa presenza en función das necesidades tanto académicas, como de avaliación ou de tipo administrativo.

Os docentes controlarán os movementos do alumnado tanto na entrada e saída do centro, no interior ou nos recreos

MÁSCARA OBRIGATORIA. Tanto alumnos como profesores estarán obrigados a usar máscaras no centro, aínda que poderán prescindir delas dentro da aula coa condición de que se garantan as medidas de distancia establecidas. 

O protocolo de Educación prevé, ademais, dotar de elementos de sinalización e de máscaras de protección aos centros, aínda que dependerá destes a administración e o inventario destes materiais, a súa distribución ou a súa reposición en canto resulten insuficientes, ademais doutros equipos como xeles, dispensadores, panos desechables ou produtos de limpeza. 

O centro terá que vixiar, ademais, o sobrecusto por este material derivado da actividade durante a pandemia e vixiar o consumo adecuado. 

A biblioteca contará cun aforo máximo de 15 alumnos e o préstamo de libros estará permitido

Doutra banda, o equipo directivo poderá adaptar o número de alumnos de cada grupo en función da capacidade da aula e o cumprimento das medidas de distanciamento. Os docentes controlarán os movementos do alumnado tanto na entrada e saída do centro, no interior ou nos recreos. Habilitaranse, no caso de que sexa posible, diferentes puntos para cada nivel educativo, unha zona de entrada e outra de saída ou quendas distanciadas no tempo. 

A circulación de persoas nos corredores funcionará en dous sentidos, e o profesorado tamén será o encargado de vixiar pola orde do material e a súa desinfección por parte do alumnado. 

A biblioteca contará cun aforo máximo de 15 alumnos e o préstamo de libros estará permitido, pero as devolucións situaranse caixas identificadas e illadas durante un mínimo de 14 días antes de regresar aos estantes. 

Os pais poderán acudir durante a fase II aos centros para recoller o material dos seus fillos

Durante os recreos, limitaranse espazos, na medida do posible, para permitir o distanciamento a grupos de 50 alumnos de dous a dous metros.

MATERIAL E LIBROS DE TEXTO. Doutra banda, os pais poderán acudir durante a fase II aos centros para recoller o material dos seus fillos. Para iso, as direccións habilitarán un modelo organizativo por quendas ou horarios para evitar aglomeracións. 

A devolución e recollida de libros de texto do presente curso poderase realizar ata o 7 de xullo, salvo para o caso de ESO (o alumno poderá quedar co manual específico no caso de contar con algunha materia pendente até o 7 de setembro), En todo caso, será cada centro o que estableza o sistema e a fórmula para a devolución de manuais. 

A entrega de libros do fondo solidario do próximo curso realizarase en setembro, preferentemente, tanto para primaria como para secundaria, co fin de deixar un prazo prudencial ao tratarse de elementos que estiveron manipulados. 
A pesar diso, os manuais terán que permanecer illados en caixas identificativas durante un mínimo de 14 días antes de iniciar a repartición entre o alumnado. 

Comentarios