A máscara xa é obrigatoria para practicar deportes de contacto en Galicia

A medida afecta as actividades federadas de competencia autonómica, excepto nas modalidades que xa conten con protocolo propio
Jugadoreas de hockey con mascarillas en un partido en Madrid. VÍCTOR LERENA
photo_camera Jugadoreas de hockey con mascarillas en un partido en Madrid. VÍCTOR LERENA

A Xunta estableceu, respecto dos adestramentos e a celebración de competicións dentro da actividade federada de competencia autonómica, o uso da máscara en deportes de contacto como norma xeral agás naquelas modalidades que dispoñan dun protocolo específico que contemple medidas alternativas.

O Diario Oficial de Galicia publicou este venres unha serie de disposicións para a práctica deportiva.

Establece que esta poderá realizarse "de forma individual ou colectiva, de conformidade cos protocolos que deben dispor as federacións deportivas galegas, segundo o modelo do Protocolo Fisicovid-DxTgalego polo que se establecen medidas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola covid-19 no ámbito do deporte federado autonómico".

O DOG sostén, respecto ao uso da máscara, que se aplicará "o recollido especificamente no protocolo das federacións deportivas respectivas" aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte.

Concreta que, "en todo caso, en devandito protocolo deberá preverse que cando a actividade deportiva supoña contacto físico entre as persoas que a practican deberá utilizarse a máscara, agás que no protocolo respectivo se inclúan medidas alternativas de protección específica".

Ademais, tamén avoga por que, "sempre que sexa posible, durante a práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica" mantéñase a "distancia de seguridade interpersoal".

Comentarios