El tiempo
viernes. 31.03.2023
El tiempo

Estas son as recomendacións para o regreso ás aulas

Alumnos nun aula. ARQUIVO
Alumnos nun aula. ARQUIVO
O uso de máscara será obrigatoria no transporte escolar colectivo e cando non se poida garantir a distancia mínima interpersoal

O Ministerio de Educación remitiu a Galicia e ao resto de comunidades autónomas un documento con instrucións para reinícioa parcial da actividade lectiva a partir do 25 de maio, polo menos para o alumnado de fin de etapa.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional decidiu este xoves que os estudantes de 2º de Bacharelato e do segundo curso de FP Medio e Superior poidan regresar ás aulas de modo voluntario, unha medida incluída no plan de desescalada do Goberno central a partir da fase II.

O documento, ao que tivo acceso Europa Press, inclúe unha serie de pautas para adoptar tanto no traballo do profesorado como na organzación de mesas, o transporte escolar, e outros servizos complementarios, que toman como basee as recomendacións xerais de manter a distancia de seguridade de dous metros e o uso de máscaras e proteccións individuais naqueles casos nos que non sexa posible.

As persoas que presenten síntomas compatibles con Covid-19 ou estean en illamento domiciliario ou en corentena por ter contacto estreito coa enfermidade non poderán reincorporarse.

Non estarán permitidos os eventos grupales para evitar aglomeracións e as familias só poderán entrar ao edificio escolar en caso de necesidade

No caso de colectivos vulnerables (hipertensión arterial, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cancro ou inmunodepresión), si poderán volver ao traballo, "sempre que o seu condición clínica estea controlada e permítao, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa".

O servizo de prevención de riscos laborais "deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir un informe sobre as medidas de prevención, adaptación do posto e protección necesarias".

Non estarán permitidos os eventos grupales para evitar aglomeracións e as familias só poderán entrar ao edificio escolar en caso de necesidade ou indicación do profesorado ou do equipo directivo, cumprindo sempre as medidas de prevención e hixiene.

DISPENSADORES. Os centros contarán con dispensador de xel desinfectante naquelas clases que non teñan lavabo e realizarase unha limpeza e desinfección das instalacións "polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso".

Os centros que abran o comedor terán que acometer unha maior frecuencia de limpeza de superficies e ventilar logo de cada servizo

"Terase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes como pomos de portas, mesas, mobles, pasamanos, chans, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características".

En todos os baños do centro haberá dispensadores de xabón e papel dispoñible para o secado, ou na súa falta xel hidroalcohólico, e os alumnos terán que lavarse coidadosamente as mans cada vez que "fagan uso" do servizo.

Os centros que abran o comedor terán que acometer unha maior frecuencia de limpeza de superficies e ventilar logo de cada servizo, lavar toda a vaixela, cubertería e cristalería no lavalouzas, incluída a que non se usou.

O documento indica tamén que se limitará "ao máximo posible o emprego de documentos en papel e a súa circulación" e os panos desechables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans ou para o cumprimento da 'etiqueta respiratoria' serán refugados en papeleiras con bolsa ou colectores protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal. Devanditas papeleiras deberán ser limpadas de forma frecuente.

As mesas das aulas deberán organizarse para cumprir unha distancia mínima interpersoal de 2 metros

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas).

AULAS E MESAS. As mesas das aulas deberán organizarse para cumprir unha distancia mínima interpersoal de 2 metros en todos os niveis educativos e priorizaranse na medida do posible os espazos ao aire libre.

A organización da circulación de persoas, a distribución de espazos, e a disposición de estudantes organizarase para manter as distancias de seguridade interpersoal esixidas en cada momento polo Ministerio de Sanidade.

A circulación de persoas no centro realizarase preferentemente a través das escaleiras, limitando o uso do ascensor "ao mínimo imprescindible e mantendo a distancia interpersoal de seguridade, salvo naqueles casos de persoas que poidan precisar asistencia".

No que se refire ao traslado ao centro, "é preferible optar por un transporte activo (andando ou bicicleta) e os centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras

Así mesmo, reduciranse ao mínimo os desprazamentos de grupos de alumnos polo centro, facilitando no posible que sexan os profesores quen acudan á aula de referencia.

As saídas e entradas das aulas e outros espazos organizaranse con distancia interpersoal de dous metros e de xeito graduado.

TRANSPORTE ESCOLAR. No que se refire ao traslado ao centro, "é preferible optar por un transporte activo (andando ou bicicleta) e os centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras á escola, en colaboración cos concellos".

O transporte escolar colectivo velará polo mantemento da distancia interpersoal de dous metros, e o texto indica diversas medidas de actuación.

Os usuarios terán que usar obrigatoriamente máscaras hixiénicas e limitarase a ocupación de prazas de maneira que os pasaxeiros teñan un asento baleiro contiguo

O autobús escolar limparase e desinfectará dúas veces ao día e os aseos tres veces, en función da intensidade de uso e as entradas e saídas serán ordenadas, en fila e mantendo a distancia de seguridade.

Os usuarios terán que usar obrigatoriamente máscaras hixiénicas e limitarase a ocupación de prazas de maneira que os pasaxeiros teñan un asento baleiro contiguo que os separe de calquera outro.

"Como única excepción a esta norma poderase situar en asentos contiguos a persoas que viaxen xuntas e convivan no mesmo domicilio. En todo caso, nos autobuses manterase sempre baleira a fila posterior á butaca ocupada polo condutor", engade.

Doutra banda, o transporte público de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor, poderanse desprazar dúas persoas por cada fila adicional de asentos respecto da do condutor, debendo garantirse, en todo caso, a distancia máxima posible entre os seus ocupantes.

Evitar tocarse o nariz, os ollos e a boca, cubrirse a boca co cóbado flexionado ao toser ou estornudad ou usar panos desechables son algunhas das medidas

MEDIDAS DE HIXIENE. As instrucións remitidas conclúen cunha serie de puntos relativos á hixiene persoal. No caso das mans, será frecuente e meticulosa, durante polo menos 40 segundos con auga e xabón ou na súa falta con xel hidroalcohólico.

Evitar tocarse o nariz, os ollos e a boca, cubrirse a boca co cóbado flexionado ao toser ou estornudad, usar panos desechables, evitar darse a man, usar luvas para manipular alimentos ou máscara hixiénica oligatoria cando non se poida gardar a distancia mínima interpersoal (por parte de traballadores e de alumnos a partir de Primaria), son algunhas destas medidas.

Estas son as recomendacións para o regreso ás aulas
Comentarios