O Tribunal de Contas revoga a condena a Botella pola venda de vivendas pisos a fondos voitre

A resolución asínana os conselleiros propostos polo PP, entre eles a exministra de Aznar Margarita Mariscal

Ana Botella. AEP
photo_camera Ana Botella. AEP

O Tribunal de Contas revogou a condena á exalcaldesa de Madrid Ana Botella e aos que foron concelleiros no seu equipo de goberno pola venda de 18 promocións de vivendas da Empresa Municipal de Vivenda de Madrid (EMVS) ao grupo societario Fidere, sociedade de investimento inmobiliario do fondo Blackstone.

Con iso, reverte o fallo inicial ditado o pasado 27 de decembro, que cifraba en case 25,8 millóns de euros o prexuízo que esta operación ocasionou á EMVS por entender que se fixo a un prezo inferior ao valor mínimo posible.

Nunha resolución deste mesmo mércores, á que tivo acceso Europa Press, a sección de Enjuiciamiento do órgano fiscalizador rexeita o recurso de apelación interposto pola empresa municipal –que se mostraba desconforme co prezo máximo da venda dos inmobles e o criterio utilizado para determinar o dano ao patrimonio público– e estima as alegacións presentadas por todos os concelleiros que estaban condenados, ao que se adheriu o Ministerio Fiscal.

O Tribunal de Contas considera, baixo o criterio dos conselleiros, propostos polo PP, José Manuel Suárez (relator) e a exministra do goberno de Aznar, Margarita Mariscal, que o alleamento se realizou mediante concurso público e que non se pode imputar "neglixencia grave" aos apelantes ao constar na venda que se aprobou un plan de viabilidade financeira, sen que fose "impugnada en ningún modo".

Alude tamén á existencia de informes, o máis relevante o de Intervención Municipal aínda que tamén outros de instancias non municipais, que "non cuestionaron a operación inmobiliaria nin ditaminaron na súa contra".

Emitiuse tamén un voto particular dun dos conselleiros do Tribunal de Contas, Felipe García, que mantén que a operación de venda foi "lesiva" para o patrimonio municipal e que non cumpriu os principios de publicidade, "concorrencia, transparencia e obxectividade" no procedemento.

O órgano fiscalizador entende que Botella e o seu equipo "non interviñeron directamente nas operacións" que desembocaron nas vendas do inmoble, que foron xestionadas e verificadas polo exconsejero delegado (en alusión a Fermín Oslé) que recibira o mandato de administrar e concluír a venda.

"A conduta despregada polos antigos membros da Xunta de Goberno municipal (e da Xunta Xeral de Accionistas) no feitos obxecto das actuacións non foi a causa directa de que se producise o prexuízo aos fondos municipais, polo que a súa calidade de persoas lexitimadas pasivamente para imputarlles, neste procedemento de reintegro por alcance, unha responsabilidade contable directa, non se produciu neste caso sometido a enjuiciamiento", razoa o fallo.

Tamén alude a que a conselleira de primeira instancia "deslizou afirmacións que non se ateñen á obrigada descrición dos feitos relevantes para o seu subsunción nas normas xurídicas aplicables". Respecto diso, fai referencia a un parágrafo onde se recolle que o prezo de venda de todos os inmobles "foi inferior ao mínimo xuridicamente exixible, que non é outro que o valor máximo posible de venda".

Outro dos aspectos que recrimina do fallo inicial é o extracto no que afirma que os alleamentos da vivenda fixéronse "sen aplicar os requisitos de procedemento exixibles en normativa de dereito público".

Xa que logo, a Sala de Enjuiciamiento considera revisable o relato dos feitos con anulación dalgún deles, afeando que prime un informe de fiscalización, elemento que posúe unha "indubidable importancia" pero que "obriga a polo en relación co resto do caudal probatorio do proceso".

Nesta liña, e tras sinalar que a normativa permite a venda de vivendas en determinados supostos, expón que a Lei de Estabilidade Orzamentaria de 2012 esixiu aplicar unha política económica "contundente" baseada na eliminación do déficit público e que a EMVS formaba parte do sector público a efectos de contabilidade, polo que computaba en termos de débeda.

Do procedemento e fronte ao criterio de primeira instancia, o Tribunal de Contas establece que levou a cabo un concurso público para a adxudicación dun servizo de mediación destinado á procura de posibles compradores dos inmobles.

"Este concurso foi publicado oportunamente", subliñan os conselleiros do Tribunal de Contas para engadir que se presentaron diferentes ofertas ao proceso de venda e que foron baremadas por unha mesa de contratación entre os que participaron, entre outros, asesores e conselleiros de grupos da oposición municipal.

O PREZO FIXOU "UN PUNTO DE EQUILIBRIO" DO MERCADO

O servizo de mediación resulta relevante neste fallo revogatorio para "asegurar máis aínda o éxito da operación", pois a transacción fora recollida nos plans de viabilidade, ao axilizar a xestión das ofertas recibidas.

Respecto ao prezo de venda, fixado en 128,5 millóns de euros, a nova resolución do Tribunal de Contas considera que ambas as partes (EMVS e o fondo de investimento) chegaron a un "punto de equilibrio de mercado".

Detalla tamén que nas primeiras fases do procedemento de alleamento participaron ata oito empresas ou grupos investidores, polo que entende que houbo publicidade do proceso aínda que si detecta algunhas irregularidades "meramente formais" en materia de transparencia e concorrencia. 
Xa que logo, conclúe que en 2012 a EMVS "enfrontaba unha situación crítica" e que non se debe esquecer "cales eran as condicións xerais do mercado", marcadas por un "esborralle" do mercado financeiro que se mostraba tamén "remiso" a refinanciar créditos inmobiliarios.

"Os prezos da vivenda acumulaban anos de continuas caídas. A EMVS sacara a poxas decenas de pisos en 2011 e 2012 pero devandito procedemento demostrou ser ineficaz, posto que as ofertas foron baixas e escasas", argumenta a sentenza para destacar que entón a empresa pola súa situación económica enfrontábase incluso á súa posible disolución. "Quedou acreditado o seu axuste ás normas e principios do ordenamento xurídico", profunda.

Comentarios