Manuel Castells propón alternar clase presencial e 'online' o próximo curso

O Ministerio de Universidades recoméndao en clases onde os estudantes non poidan manter metro e medio de distancia
Manuel Castells. EFE
photo_camera Manuel Castells. EFE

O Ministerio de Universidades propón alternar a docencia presencial e a 'online' o próximo curso académico cando o número de estudantes non permita gardar metro e medio de distancia de seguridade nas aulas e instalacións. 

Así figura nun documento elaborado polo Ministerio de Sanidade xunto ao departamento que dirixe Manuel Castells con recomendacións "para adaptar o curso universitario 2020-2021 a unha presencialidad adaptada", e onde emprazan ás universidades a realizar "un cálculo de coeficientes de ocupación de cada unha das actividades docentes e investigadoras que se desenvolvan nas súas instalacións". 

Nos casos de que esas instalacións non poidan admitir a todos os estudantes respectando ese metro e medio de distancia "as universidades deberían tomar as medidas pertinentes para que se poida levar a cabo de forma 'online", apunta o documento, que tamén suxire retransmitir telemáticamente esas clases para que as poidan seguir en directo, por videoconferencia, o resto de alumnos da materia. 

"Nesta opción, deberían rotarse periodicamente entre os estudantes que reciben o ensino presencialmente e aqueles que recíbena por videoconferencia", limítase a sinalar o documento do Ministerio de Universidades, sen achegar outro criterio para seleccionar aos alumnos que poderían seguir as clases na aula. 

O documento do Ministerio de Universidades sinala que os centros deberán facer públicas todas as medidas de presencialidad

Universidades descarta "dobrar as clases por grupos" o próximo curso ante "a escaseza de recursos docentes a curto prazo" porque "implicaría unha sobrecarga insoportable para o corpo docente", asegura o Ministerio de Castells, cuxas recomendacións contrastan coas anunciadas este pasado mércores polo Ministerio de Educación e Formación Profesional de Isabel Celaá. 

Celaá asegurou que a intención do seu Ministerio é que todos os estudantes das etapas non universitarias poidan regresar ás súas clases o próximo mes de setembro, aínda que para iso sexa necesario habilitar espazos incluso alleos aos centros educativos.

UN PLAN QUE PERMITA CAMBIAR DE "INMEDIATO"A DOCENCIA 'ONLINE'. O documento do Ministerio de Universidades sinala que os centros deberán facer públicas todas as medidas de presencialidad antes da apertura do período de matriculación. Ademais, cada universidade establecerá antes do comezo de curso un plan de continxencia que permita, no caso de que a situación sanitaria así o requira, un cambio masivo e inmediato a un sistema de docencia 'online' como ocorreu a mediados do pasado mes de marzo polo coronavirus. 

En concreto, estes plans de continxencia deberán incluír formación para o profesorado no ensino 'online', adaptación dos sistemas de avaliación nas diferentes titulacións, ou o establecemento de horarios para tutorías ou seminarios, para garantir "tanto unha correcta atención ao estudiantado como unha xornada laboral acorde á lexislación laboral para o profesorado".

 "Temos que evitar que nos sorprenda de novo calquera circunstancia que interfira no normal desenvolvemento da actividade universitaria"

Aínda que o Ministerio reitera a "desexable" preponderancia do ensino presencial como forma "máis adecuada" para a educación superior de calidade, Universidades destacou que a experiencia obtida, mediante un "gran esforzo", en ensino e avaliación non presencial por parte de docentes e estudantes "debe ser aproveitada para desenvolver a capacidade das universidades para utilizar formas dixitais de interacción naquelas actividades que poidan beneficiarse de devanditas metodoloxías". 

O Ministerio de Castells pide tamén unha estratexia de dixitalización reforzada do sistema universitario, tanto para as posibles situacións de urxencia como para unha flexibilización das modalidades de ensino. 

Neste sentido, destaca que hai que mellorar o equipamento informático e redes telemáticas das universidades, así como capacitar ao profesorado no uso da comunicación dixital e unha axuda da administración universitaria para a conectividad adecuada do conxunto do estudiantado, de forma que "ningún estudante sexa discriminado pola persistencia da fenda dixital". 

"Temos que evitar que sorpréndanos de novo calquera circunstancia que interfira no normal desenvolvemento da actividade universitaria", apunta o documento publicado polo Ministerio. 

O documento tamén inclúe as medidas de prevención e hixiene fronte ao Covid-19 para centros universitarios no curso 2020-2021

Neste contexto, Universidades subliña que as transferencias orzamentarias ás comunidades autónomas aprobadas polo Goberno "poden constituír un soporte orzamentario para atender ás necesidades sobrevindas". 

Así mesmo, o Ministerio pide ás universidades que, tras o debido período de consulta, anuncien as medidas que adopten con suficiente "antelación" para que a comunidade universitaria poida asumilas "sen menoscabo do seu benestar e da calidade de ensino". 

O documento tamén inclúe as medidas de prevención e hixiene fronte ao Covid-19 para centros universitarios no curso 2020-2021, elaborado conxuntamente polo Ministerio de Sanidade e o Ministerio de Universidades. 

A publicación esixe manter, de forma xeral, unha distancia de polo menos 1,5 metros entre as persoas en todos os espazos do centro universitario; e incide nas medidas de hixiene persoal e no uso de máscara hixiénica sempre que non se poida asegurar a distancia interpersoal. 

No caso de que un traballador empezase a ter síntomas, deberá abandonar o seu posto de traballo ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario

En canto á xestión dos casos, establece que non poderán acceder ao centro educativo aquelas persoas con síntomas compatibles con Covid-19; aquelas a as que se lles diagnosticou a enfermidade e que non finalicen o período de illamento requirido; ou as que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada. 

Universidades pide prestar especial atención ao alumnado con diversidade funcional ou necesidades específicas de apoio educativo, xa que "poden necesitar certas adaptacións" como acompañantes de apoio e medios materiais ou axudas técnicas. 

Cando un estudante inicie síntomas, terá que ser acompañado a unha sala separada de uso individual, que conte con ventilación adecuada e cunha papeleira de pedal con bolsa, onde tirar a máscara e panos desechables. O centro facilitaralle unha máscara cirúrxica e outra para o traballador que lle acompañe e contactará de inmediato co teléfono habilitado para iso pola comunidade autónoma. 

No caso de que un traballador empezase a ter síntomas, deberá abandonar o seu posto de traballo ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. No caso de percibir que a persoa que inicia síntomas está nunha situación de gravidade ou ten dificultade para respirar, avisarase ao 112. 

Comentarios