O uso de máscara seguirá sendo obrigatorio tras o estado de alarma

O Goberno prepara unha modificación legal para que Sanidade poida coordinar as comunidades en caso de urxencia sen necesidade de acordo previo
Un home cunha máscara nunha parada de autobús en Ourense. BRAIS LORENZO (EFE)
photo_camera Un home cunha máscara nunha parada de autobús en Ourense. BRAIS LORENZO (EFE)

O Goberno establecerá o uso obrigatorio de máscaras máis aló da finalización da declaración do estado de alarma pola pandemia do coronavirus, que concluirá o 21 de xuño, segundo establece o borrador do decreto para a "nova normalidade" que o Executivo de Pedro Sánchez ten previsto aprobar no Consello de Ministros do próximo martes. 

O texto, que está a ser acordado cos gobernos autonómicos, recolle a competencia exclusiva das comunidades para "a adopción, supresión, modulación e execución" da medidas correspondentes á fase 3 "para as medidas vinculadas á liberdade de circulación que excedan o ámbito da unidade territorial determinada" para cada unha delas. Ademais, os gobernos autonómicos decidirán se se dá por superada esta última etapa do plan de transición "con arranxo a criterios sanitarios e epidemiolóxicos". 

Máscaras

En materia sanitaria, establece o uso obrigatorio de máscaras con carácter xeral para maiores de seis anos en espazos de uso público cando non se poida garantir o mantemento da distancia de seguridade, así como en medios de transporte "aéreo, marítimo, en autobús, ou por ferrocarril, así como nos transportes públicos de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor". No caso de buques e embarcacións, aclara, non será necesario "cando se atopen dentro do seu camarote". 

A este respecto, prevé sancións para quen incumpra as medidas de prevención e as obrigas establecidas nos termos previstos pola Lei Xeral de Saúde Pública. En concreto, saltarse a obriga de uso de máscaras considerarase unha infracción leve que poderá sancionarse cunha multa de ata 100 euros

O director do Centro de Coordinación de Alertas e Urxencias Sanitarias, Fernando Simón, xa se mostrou partidario este venres da manter ata o próximo outono o uso obrigatorio de máscaras para evitar o contaxio por coronavirus, ata ver "se hai novas ondas".

O texto prevé sancións de ata 100 euros por saltarse a obrigación de uso de máscara

Probas, vixilancia e plan de continxencia

No borrador establécese ademais a obrigatoriedade de realizar probas PCR "ou outra técnica de diagnóstico molecular" a todo caso sospeitoso de Covid-19 e de facilitar e informar a Sanidade de todos os datos necesarios para o seguimento e a vixilancia epidemiolóxica, tamén no caso de laboratorios públicos e privados. Ademais, deberase colaborar coas administracións para o rastrexo de casos. 

Igualmente recóllese a obrigación das autoridades sanitarias das comunidades autónomas de contar con plans de continxencia que garantan a capacidade de resposta, con centros de atención primaria e hospitais con plans internos para facer fronte á xestión de situacións de urxencia. "Débese dispoñer, ou ter acceso ou capacidade de instalar nun prazo máximo de cinco días as camas necesarias para responder a incrementos rápidos de casos en base ás necesidades observadas durante a fase epidémica da enfermidade", indica o texto. 

Centros de traballo, colexios e hospitais

No que respecta aos centros de traballo, a dirección da empresa deberá adoptar medidas de limpeza e desinfección adecuadas, poñer a disposición dos traballadores material hixiénico para a limpeza de mans e adaptar a ordenación dos postos de traballo, a organización das quendas e as condicións de traballo de forma que se garanta o mantemento dunha distancia de seguridade. No caso de que isto non sexa posible, deberá proporcionarse aos traballadores equipos de protección adecuados ao nivel de risco. 

No caso dos hospitais, deberase garantir a dispoñibilidade dos materiais de protección necesarios nas localizacións pertinentes, a limpeza e desinfección das áreas utilizadas e a eliminación de residuos, así como o mantemento adecuado dos equipos e instalacións. 

O texto recolle a obrigatoriedade de realizar probas PCR "ou outra técnica de diagnóstico molecular" a todo caso sospeitoso de Covid-19

Os centros docentes, á súa vez, estarán obrigados a garantir "as normas de desinfección, prevención e acondicionamento". Sen profundar máis na materia, o borrador limítase a recoller que, en calquera caso, será obrigatorio evitar aglomeracións e garantir que se manteña unha distancia de seguridade e, cando non sexa posible, establecer "as medidas de hixiene adecuadas para previr os riscos de contaxio". 

As medidas prevención e hixiene, así como as recomendacións de garantir a distancia de seguridade, tamén serán obrigatorias no caso de vivendas tuteladas, centros residenciais de persoas con discapacidade e de persoas maiores, en centros comerciais, hoteis e aloxamentos turísticos, con especial atención ás zonas comúns, equipamentos culturais, espectáculos públicos e outras actividades recreativas, así como as instalacións deportivas.

Transportes

No caso da rede de aeroportos xestionados por Aena, o xestor aeroportuario porá a disposición de Sanidade os medios necesarios para garantir as medidas sanitarias e o Goberno abonará "os custos que implique a colaboración". 

No que respecta aos portos, indica que no caso de que o exercicio do control sanitario de pasaxeiros en réxime de pasaxe internacional non fose sufragado por fondos procedentes da Unión Europea para compensar os gastos derivados da crise sanitaria, os custos que implique o exercicio destas funcións repercutiranse na taxa correspondente á pasaxe. 

Sobre o transporte público de viaxeiros ferroviario e por estrada de servizo público, o borrador recolle a obrigatoriedade dos operadores de axustar os niveis de oferta de prazas para evitar aglomeracións e cumprir coa distancia de seguridade.

Sanidade resérvase a opción de recuperar competencias
A través dunha disposición final, o real decreto modifica a lei de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde para habilitar o Ministerio de Sanidade a adoptar as medidas necesarias para coordinar actuacións en materia de saúde pública sen necesidade de contar co acordo previo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en casos de urxente necesidade. 

Con ese cambio, o apartado 1 do artigo 65 da lei quedaría redactado da seguinte forma: "Artigo 65. Actuacións coordinadas en saúde pública e en seguridade alimentaria. 1. A declaración de actuacións coordinadas en saúde pública corresponderá ao Ministerio de Sanidade, previo acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, con audiencia das comunidades directamente afectadas, salvo en situacións de urxente necesidade, nese caso tomaranse as medidas que sexan estritamente necesarias e informaráselle de xeito urxente das medidas adoptadas". 

Esta declaración de actuacións coordinadas deberá responder á necesidade de facer fronte a situacións "de especial risco ou alarma para a saúde pública" ou ben para "dar cumprimento a acordos internacionais, así como a programas derivados das esixencias da normativa emanada da Unión Europea, cando o seu cumprimento e desenvolvemento deba ser homoxéneo en todo o Estado", segundo a nova redacción do apartado 2 do artigo 65 da lei que se propón. 

Expón ademais un novo artigo 65 bis para obrigar ás comunidades autónomas a compartir co Ministerio de Sanidade, no caso dunha situación de urxencia para a saúde pública, a información epidemiolóxica que se requira e a identificación das persoas responsables da mesma, así como as medidas de prevención, control e contención adoptadas polas comunidades autónomas e as entidades locais comprendidas no seu ámbito territorial, nos termos que se establezan polo Ministerio de Sanidade. Cando se trate das entidades locais, dita información será solicitada polo órgano competente en materia de saúde pública da correspondente comunidade autónoma, que deberá transmitila ao Ministerio de Sanidade. 

Comentarios