O Goberno regulará a compensación de gastos e os tempos de descanso no teletraballo

Desde os sindicatos xa esixiran atallar estas situacións e que a empresa pague unha tarifa fixa mensual ou protarreada que cubra os gastos derivados da actividade laboral

O Goberno quere elaborar unha norma para o teletraballo que recolla, entre outros aspectos, o principio de igualdade de trato nas condicións profesionais, en especial a retribución incluída a compensación de gastos aos traballadores, e os tempos de traballo e de descanso.

Segundo o texto da consulta pública previa á elaboración dun proxecto normativo publicada na web do Ministerio de Traballo e adiantada por algúns medios, o obxectivo é equilibrar estas novas formas de prestación de traballo, que se incrementou na pandemia do Covid-19, cun marco de dereitos que recolla principios como o carácter voluntario e reversible, a promoción e a formación ou o exercicio de dereitos colectivos.

Tamén sinala que debe regular o principio de igualdade de trato nas condicións profesionais, "en especial a retribución incluída a compensación de gastos", así como os tempos máximos de traballo e os mínimos de descanso, a distribución flexible do tempo de traballo ou aspectos preventivos relacionados con fatígaa física e mental, o uso de pantallas de visualización de datos e os riscos de illamento.

Desde os sindicatos xa esixiran regular estas situacións e que a empresa pague unha tarifa fixa mensual ou protarreada que cubra os gastos derivados do uso do espazo, conexión a internet, enerxía, calefacción, limpeza e mantemento, ademais de facerse cargo do gasto en mobles, ordenadores e subministracións de oficina.

Trátase, resume o Goberno, de proporcionar unha regulación suficiente que dea respostas adecuadas a este fenómeno

De volta á consulta, o obxectivo, apuntan, é tamén procurar "certezas" para traballadores e empresas en temas de conciliación ou privacidade.

O impacto real do teletrabajo, recolle o texto, viuse incrementada de xeito exponencial pola pandemia do Covid-19, o que puxo de manifesto as súas vantaxes e debilidades, así como a necesidade de abordar a súa regulación "desde un marco xurídico de seguridade, certeza e transparencia".

Xunto a esta consulta, aberta ata o próximo 22 de xuño, o Ministerio de Traballo tamén iniciou outra de face á elaboración da normativa para regular e asegurar a protección laboral das persoas traballadoras en plataformas dixitais, fundamentalmente os 'riders'.

Nesa consulta, tamén aberta á participación ata o 22 de xuño, sinálase que a cobertura e protección das persoas traballadoras por conta allea a través destes modelos de negocio é "capital", xa que leva a aplicación de réximes xurídicos distintos con distintas condicións.

E entre esas condicións sinálanse, entre outras, a garantía dun salario cuxo chan vén determinado por unha norma legal, en alusión ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI), os tempos de traballo máximo, os períodos mínimos de descanso, os dereitos asociados á extinción do contrato de traballo, a unhas condicións de traballo seguras e saudables ou o exercicio de dereitos colectivos coas garantías de indemnizacións precisas, entre outras.

Trátase, resume o Goberno, de proporcionar unha regulación suficiente que dea respostas adecuadas a este fenómeno "aclarando as notas de laboralidad e distinguindo o accesorio ou instrumental (o uso dos medios tecnolóxicos) do esencial (a existencia de auténticas relacións subordinadas e dependentes)".

E evitar así o uso desproporcionado de solucións xudiciais ás veces contraditorias, coa inseguridade xurídica e a desprotección que isto xera para as persoas traballadoras afectadas.

Comentarios