Traballo recomenda que as empresas pechen se hai risco grave de contaxio

Se se opta polo teletraballo non supoña custo algún para os traballadores ► O Ministerio lanza unha guía con medidas de prevención e actuación
 
Unha muller protéxese cunha máscara do coronavirus. JUAN IGNACIO RONCORONI (Efe)
photo_camera Unha muller protéxese cunha máscara do coronavirus. JUAN IGNACIO RONCORONI (Efe)

O Ministerio de Traballo e Economía Social lanzou unha guía de actuación no ámbito laboral en relación ao coronavirus na que se recolle que as empresas deberán proceder a paralizar a actividade laboral no caso de que exista un risco de contaxio por coronavirus no centro de traballo.

No entanto, aposta por activar medidas que permitan o desenvolvemento da actividade laboral de forma alternativa ou ben, se é necesario, a adopción de medidas de suspensión temporal da actividade.

De acordo coa Lei de Prevención de Riscos Laborais, o Ministerio recorda que cando as persoas traballadores estean, ou poidan estar expostas, a un risco "grave e inminente" no seu traballo, a compañía deberá informar canto antes e adoptar medidas necesarias para que se poida interromper a actividade e, se fose necesario, "abandonar de inmediato o lugar de traballo".

O obxectivo do documento é o de facilitar información sobre a aplicación da normativa laboral en relación ás diferentes situacións nas que se poden atopar as empresas e os traballadores, pero sen prexuízo de interpretar as normas.

Neste, tamén se recolle que, por decisión maioritaria, a representación unitaria ou os delegados de prevención poderán acordar a paralización da actividade dos traballadores polo risco de contaxio.

Así, Traballo deixa claro que os traballadores e os seus representantes "non poderán sufrir prexuízo algún derivado da adopción destas medidas", a menos que obrasen de mala fe ou cometendo unha neglixencia grave.

Respecto da inmediatez do risco, o Ministerio deixa claro que "a mera suposición ou a alarma social xeneralizada non son suficientes para entender cumpridos os requisitos da norma".

Por iso, afirma que débese realizar unha valoración "carente de apreciacións subxectivas", que teña exclusivamente en conta feitos fehacientes que leven a entender que a continuación da actividade supón a elevación do risco de contaxio para os traballadores.

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Traballo recorda que se deben aplicar os deberes de protección recollidos na normativa de prevención de riscos laborais e que esta pasa porque as compañías garantan a seguridade e saúde dos seus traballadores en todos os aspectos relacionados co traballo.

No entanto, no caso concreto do coronavirus, Traballo pide atender ás indicacións do servizo de prevención e ás autoridades sanitarias.

Polo momento, estas dúas entidades apostan por organizar o traballo de maneira que se reduza o número de traballadores expostos, adoptar medidas específicas para persoas traballadoras especialmente sensibles e proporcionar información sobre medidas hixiénicas, como lavarse as mans con frecuencia, non compartir obxectos, ventilar o centro de traballo ou limpar as superficies e obxectos.

"As empresas deberán pór a disposición das persoas traballadoras o material hixiénico necesario, e adoptar os protocolos de limpeza que fosen precisos", remarca.

TELETRABAJO COMO MEDIDA ORGANIZATIVA

Así mesmo, o Ministerio sinalou que o teletraballo podería adoptarse, por acordo colectivo ou individual e de carácter excepcional, como unha medida para desenvolver as tarefas imprescindibles que poden desenvolverse no centro físico habitual.

En calquera caso, a implantación do teletrabajo requirirá que se configure como unha medida "temporal e extraordinaria", que se reverterá cando deixen de ocorrer as circunstancias excepcionais; que se adecúe á lexislación laboral e ao convenio colectivo aplicable, que non supoña unha redución de dereitos de saúde, seguridade nin profesionais (salario ou xornada) e que se se teñen que utilizar medios tecnolóxicos non supoña custo algún para os traballadores.

Se se decide suspender total ou parcialmente a actividade mediante un expediente de regulación de emprego (Ere) pola escaseza ou falta total de aprovisionamento de recursos necesarios para o desenvolvemento da súa actividade ou por un descenso da demanda, o Ere poderá ser de suspensión total ou parcial da xornada ou de redución da mesma.

Traballo apunta que se considerarán causas que xustifican o expediente de regulación temporal de emprego (Erte) que existan índices de absentismo que impidan a continuidade da actividade na empresa ou que decida a autoridade sanitaria o peche por razóns de cautela.

No entanto, a empresa deberá seguir o procedemento establecido, que inclúe o período de consultas coa representación dos traballadores, e ter en conta que este procedemento aplícase sexa cal for o número de traballadores afectados

"No caso de que a interrupción da actividade enténdase ocasionada por forza maior, será necesaria a previa autorización da autoridade laboral, aplicándose as peculiaridades previstas respecto de tal causa", deixa claro. 

Se se suspende total ou parcialmente a actividade sen tramitarse un Ere ou Erte, os traballadores conservarán o dereito ao seu salario. A pesar de todo isto, Traballo afirma que toda a guía debe entenderse á mantenta da declaración dunha zona afectada gravemente por unha urxencia de protección civil. 

No Sistema Nacional de Protección Civil recóllese que as extincións ou suspensións dos contratos de traballo ou as reducións temporais da xornada de traballo que teñan a súa causa directa na urxencia terán a consideración dunha situación de forza maior.

Comentarios